Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Nhận trợ cấp BHXH 1 lần

Nguồn: http://bhxhhn.com.vn/bhxh.asp?inhc=19&intcat=2
BHXH một lần
1.Điều kiện hưởng:
Các đối tượng không đủ điều kiện hưởng hưu hàng tháng:
+ Đủ tuổi hưởng lương hưu mà đóng BHXH ≤ 20 năm.
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, đóng BHXH ≤ 20 năm.
+ Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần, đóng BHXH ≤ 20 năm.
+ Ra nước ngoài định cư hợp pháp.
2. Mức hưởng trợ cấp một lần           TC1lần = 1.5 x n x Lg
Trong đó:
         n : số năm đóng BHXH (Được tính tháng lẻ: 3-6 tháng tính nửa năm; từ 7 tháng trở lên tính là một năm).
         Lg: lương bình quân tháng đóng BHXH.
3. Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần (Người có thời gian đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên được giải quyết hưởng BHXH 1 lần) :
+ Đơn đề nghị của người lao động.
+ Sổ bảo hiểm xã hội.
+ Quyết định nghỉ việc; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.
+ Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài.
*Cách tính lương bình quân:
- Theo thang bảng lương Nhà Nước:
+ Đóng BHXH trước 01/01/1995: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 5 năm cuối.
+ Đóng BHXH từ 01/01/1995 đến 31/12/2000: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 6 năm cuối.
+ Đóng BHXH trước 01/01/2001 đến 31/12/2006: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 8 năm cuối.
+ Đóng BHXH từ 01/01/2007: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 10 năm cuối.
-  Không theo bảng lương nhà nước: mức bình quân lương tháng đóng BHXH toàn bộ quá trình.
- Có thời gian vừa đóng theo bảng lương nhà nước vừa không theo bảng lương nhà nước : mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian.  

 Tôi tham gia đóng BH từ 01/2008 - 06/2008: mức tiền lương là 1.062.000đ
và từ 07/2008 - 06/2009: mức Tiền lương là 1.274.400đ
vậy thời gian tham gia đóng BHXH từ 01/2008 - 06/2009 là 1 năm 06 tháng.

Tôi đã làm thủ tục hưởng trợ cấp BHXH 1 lần và nhận được Quyết định hưởng trợ cấp 1 lần như sau:
Mức BQTL,Tiền công là 1.374.228đ
Mức hưởng là: 1.374.228đ * 1.50 * 1.5tháng = 3.092.013đ
vậy xin hỏi là BHXH tính cho tôi như vậy có đúng hay chưa? và cách tính như thế nào?

Không có nhận xét nào: