Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Tiền ăn ca ko tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Mức chi tiền ăn ca theo qui định:

Theo quy định tại Thông tư12/2011/TT-BLĐTBXH thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức được khấu trừ thuế TNCN không vượt quá 620.000đ được áp dụng từ ngày 01/5/2011
Thông tư10/2012/TT-BLĐTBXH thay thế Thông tư12/2011/TT-BLĐTBXH thì mức này tăng lên không vượt quá 680.000đ

Theo điều 1, khoản 2, phần e Thông tư 62/2009/TT-BTC quy định: "Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động... ". phần chi vượt mức quy định của NN thì tính vào thu nhập chịu thuế tncn của NLĐ.
e) Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động.
Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi ti��n ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.
Ví dụ : Cty CP ABC( ko phải DN nhà nước), chi 1.000.000đ/tháng phụ cấp ăn trưa cho 1 Nhân Viên thì vẫn được, miễn là số tiền quy định cụ thể trên HĐLĐ.
Hiện nay phụ cấp ăn trưa quy định của NN là 680K/tháng. Phần chi phụ cấp ăn trưa  vượt 320K bị tính vào thu nhập chịu thuế tncn của NV đó.

Nguồn:  http://danluat.thuvienphapluat.vn/phu-cap-tien-com-va-thue-tncn-71250.aspx

Không có nhận xét nào: